MENU
Grupa Grabiec

Hurtownia Alkoholu

Strona jest przeznaczona dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia.
Potwierdź poniżej, że jesteś osobą pełnoletnią podając datę swojego urodzenia:

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, pozyskanych od Użytkowników za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://grupagrabiec.pl (zwana dalej: Polityką Prywatności).

2. Administratorem Danych Osobowych („ADO”) jest Artur Grabiec prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grupa Grabiec Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku (32-660) przy Alei Parkowej 14, NIP: 5492457310, REGON: 385107113

3. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane adresowe, identyfikator internetowy.

4. Administrator przetwarza dane osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

5. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu sklepu internetowego oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

6. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w tym automatycznie podczas korzystania z niego tj. w celu:

a. rejestracji w sklepie internetowym;
b. zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego lub kontaktowania się na podstawie dostępnych w sklepie internetowym formularzy, w szczególności w zakresie składania Zamówienia;
c. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
d. wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego umów oraz jego funkcjonowania;
e. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
f. w celu publikacji Treści.

7. Proces przetwarzania danych osobowych w Serwisie polegający na rejestracji, zawieraniu umów lub kontaktowania się na podstawie dostępnych w Serwisie formularzy został zabezpieczony bezpiecznym protokołem SSL.

8. W celu:

a. Rejestracji w sklepie internetowym – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - adres e-mail, data urodzenia, Hasło, adres IP, pliki cookies;
b. zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności składania i realizacji Zamówienia– przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Administratora lub w trakcie
kontaktu z Klientem;
c. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron– przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt 8 b;
d. wypełniania zobowiązań, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego umów oraz jego funkcjonowania– przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;
e. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, płeć, data
urodzenia, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz
z kodem pocztowymi);
f. w celu publikacji Treści – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki cookies.

9. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

a. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
b. niezbędność do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
d. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością sklepu internetowego, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

10. Materiały marketingowe są przesyłane tylko i wyłącznie na podstawie dobrowolnej, uprzedniej i wyraźnej zgody klienta, którą klient może cofnąć w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Z komentarzem [KP1]: Ma to szczególne znaczenie ze względu na ochronę takich danych jak numery kart, hasła W celu wycofania zgody należy skierować żądanie pod adres email: kontakt@grupagrabiec.pl lub zadzwoń pod numer: +48 795034090 lub wysłać żądanie na adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Dane Osobowe”.

11. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego działającego pod adresem https://grupagrabiec.pl, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem sklepu internetowego - przez okres niezbędny do wykonania wszelkich obowiązków Administratora z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową za pośrednictwem
sklepu internetowego. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

12. Podanie Danych Osobowych w sklepie internetowym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 8 powyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 8 powyżej.

13. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

14. Założenie konta w sklepie internetowym następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym Użytkownicy udostępniają dobrowolnie następujące dane osobowe: e-mail, data urodzenia.

15. Każdy Użytkownik ma prawo do swobodnego wglądu do podanych danych osobowych, do ich poprawiania i żądania usunięcia w dowolnym czasie.

16. Poprzez założenie Konta oraz korzystanie z usług sklepu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenie usług w sklepie internetowym.

17. Dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów: kancelariom prawnym, notarialnym, komorniczym, firmom księgowym, kurierom i operatorom pocztowym, kancelariom prawnym powiązanym z Administratorem, z którymi ma stałą umowę współpracy, podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, sądom, organom publicznym z związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

18. Dane mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG). Administrator w związku z przekazywaniem danych osobowych poza terytorium EOG zadbał o to, aby podmioty, którym te dane są przekazywane dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

19. Użytkownikowi sklepu internetowego przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych – jeśli nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali
d) ograniczenia przetwarzania danych – wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań,

20. Ponad to, Użytkownikowi sklepu internetowego przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych ze względu na szczególną sytuację. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też że te dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

21. Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dotyczące jego dane osobowe, które dostarczono Administratorowi na podstawie korzystania ze sklepu internetowego lub zgody. Można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

22. W razie uznania, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik ma prawo złożyć skargę właściwego organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

23. Użytkownik w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

24. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres email: kontakt@grupagrabiec.pl lub zadzwoń pod numer: +48 795034090 lub wysłać żądanie na adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Dane Osobowe”.

PUNKT WESELNY CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE) W GODZINACH 9-17 ODBIÓR OSOBISTY - W KOLEJNY DZIEŃ ROBOCZY PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA W GODZINACH 9-17

+48 795 034 090
kontakt@grupagrabiec.pl
Ul. Aleja Parkowa 14, 32-660 Chełmek
Pn. - Pt.: 9:00 - 17:00

Pobierz cennik

Aby pobrać cennik podaj swój adres email w polu poniżej oraz potwierdź, że masz ukończone 18 lat

Mam ukończone 18 lat
Zadzwoń: 795-034-090