MENU
Grupa Grabiec

Hurtownia Alkoholu

Strona jest przeznaczona dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia.
Potwierdź poniżej, że jesteś osobą pełnoletnią podając datę swojego urodzenia:

Jesteś tutaj: Regulamin Regulamin Konkursu „WIELKA MAJÓWKA”

Regulamin konkursu "Wielka Majówka"

Regulamin Konkursu „WIELKA MAJÓWKA”

§ 1
Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
• „Konkurs” – konkurs „Wielka Majówka” prowadzony na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem, będący przyrzeczeniem publicznym w myśl art. 919 i 921
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.,
dalej k.c.).
• „Organizator” – organizator Konkursu, Grupa Grabiec Sp z o.o. prowadzący działalność
z siedzibą w Chełmku (32-660) przy Alei Parkowej 14, NIP: 5492457310, REGON:
385107113
• „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział
w Konkursie.
• „Zwycięzca” Konkursu oznacza Uczestnika, który wykonał Zadanie Konkursowe,
zgodnie z § 3 Regulaminu, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
• „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora,
Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

§ 2
Postanowienia ogólne

• Konkurs trwa od 01.05.2023 roku do 31.05.2023 roku i też w tym okresie należy
dokonać zgłoszenia celem udziału w Konkursie, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.
• Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała
jego postanowienia. Przystąpienie do Konkursu poprzez czynności oznaczone w § 3
ust. 2 oznacza, że Uczestnik Konkursu, akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje
się do jego przestrzegania.
• Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
• Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest
zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
• Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
• W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie
Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób, jak też osoby
pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków

najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

Zasady uczestnictwa w konkursie

• Konkurs jest prowadzony jednoetapowo w dniach od 01.05.2023 roku do 31.05.2023 roku.
• W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w tym okresie może wykonać zadanie
konkursowe polegające na złożeniu zamówienia w sklepie internetowym
www.grupagrabiec.pl. Pięć zamówień na najwyższą kwotę w podanym okresie zostanie
nagrodzonych zestawem 2x leżak + 1xparasol.
• Każdy Uczestnik może wykonać zadanie konkursowe nieograniczoną ilość razy.
• Zamówienia złożone przed 01.05.2023, następnie anulowane i złożone ponownie po 01.05
nie biorą udziału w promocji.
• Uczestnik przystępując do Konkursu, zgłaszając Pracę konkursową oświadcza, że:
• jest osobą pełnoletnią
• wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swoich danych do czynności
związanych z Konkursem i jego promocją;
• w przypadku Zwycięzcy wyraża zgodę̨na wykorzystywanie przez Organizatora
swojego wizerunku, imienia, nazwiska dla celów Konkursu.

§ 4. Nagrody

• Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której
wchodzą przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru
nagrodzonych Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”.
• W Konkursie nagrodzonych zostanie pięć osób, które złożyły zamówienie na najwyższą
kwotę w podanym okresie , zestawem 2x leżak + 1xparasol.
• Nagrodami w Konkursie są:
I - V miejsce Zestaw 2x leżak + 1x parasol przeciw słoneczny

• Ze Zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem telefonu.
Uczestnik powinien podjąć kontakt z Organizatorem za pośrednictwem telefonu w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej, na potrzeby przesłania do
Organizatora danych koniecznych do przesłania Nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik
nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, wówczas Organizator wyłoni innego
zwycięzcę, stosując odpowiednio niniejszą procedurę.

• Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora, na jego koszt do Uczestnika w terminie
30 dni od dnia otrzymania jego danych, niezbędnych do przesłania Nagrody, o czym
mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu. Istnieje możliwość odbioru osobistego w Naszej placówce.
• Osoba nagrodzona jest zobowiązana do przesłania zdjęcia, na którym będzie widać jak
wykorzystuje nagrodę.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego
podania przez Zwycięzcę danych koniecznych do przekazania nagrody.
• Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
• Zwycięzca nie może sprzedać nagrody w okresie jednego roku od dnia zakończenia
konkursu.
• Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, zależnie od
wartości Nagrody, to do tych Nagród dodana zostanie dodatkowo Nagroda Pieniężna
stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, która nie
zostanie wydana do rąk Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora
i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od
wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
§ 5. Wykluczenie z uczestnictwa w konkursie

• Oprócz przypadków opisanych powyżej Organizatorowi przysługuje prawo
wykluczenia ze skutkiem natychmiastowych Uczestnika z udziału w Konkursie, jak
również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w ramach Konkursu, w przypadku
naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,
w szczególności w przypadku określonym w §3 ust. 5 i 6, a także w przypadku powzięcia
informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Organizator ma prawo do wykluczenia zgłoszenia, jeżeli osoba zgłaszająca dokonała
anulacji zamówienia złożonego przed 01.05.2023 i złożyła ponownie po 01.05.2023.

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

• Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników
pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
• Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Konkursu w czasie trwania
Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
• Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby
uczestniczącej w Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji.
• Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni,
od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

• Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj.
Dz.U. 2018 r., poz. 1000).
• Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu zapewnienia
prawidłowej realizacji Konkursu, a Zwycięzców również w celu dostarczenia nagrody
wraz z przyznanymi prawami oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i
księgową.
• Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowanie, usunięcie.
• Przetwarzane są dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika,
wizerunek dziecka Uczestnika, a w przypadku Zwycięzcy dodatkowo adres
zamieszkania oraz numer telefonu.
• Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
Konkursie i zawarcia umowy, a także w celu otrzymania nagrody.
• Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
• sprostowania danych,
• usunięcia danych,
• ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofniecie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej zgody przed jej cofnięciem).

• Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
• Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
• Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
• Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane w trakcie trwania umowy pomiędzy
Uczestnikiem, a Administratorem oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania
dokumentów dotyczących umowy oraz rozliczeń.
• Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności
uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
• przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
• utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
• nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
§ 8. Postanowienia końcowe

• Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach,
w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter
informacyjny.
• Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona
warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jego
udostępnienia w siedzibie Organizatora. W przypadku zmiany Regulaminu w siedzibie
Organizatora pojawi się stosowny komunikat.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego.
• Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2023r.

REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady dokonywania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.wodkawesele.com.pl (zwanego dalej: Sklepem internetowym), który prowadzony jest przez Artura Grabiec prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Artur Grabiec Grupa Grabiec z siedzibą w Chełmku (32-660) przy Alei Parkowej 10, NIP: 5491920869, REGON: 852653018
  2. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego musi zapoznać się i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu i Załączników do niego.

  3. W Regulaminie poniższe pojęcia oznaczają:

   1. Sprzedawca – Artur Grabiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Grabiec Grupa Grabiec z siedzibą w Chełmku (32-660) przy Alei Parkowej 10, NIP: 5491920869, REGON: 852653018;

   2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym. Może ona kupować w sklepie internetowym wyłącznie po zarejestrowaniu się w nim;

   3. Sklep internetowy – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem www.wodkawesele.com.pl, umożliwiająca świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów;

   4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki;

   5. Towar – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

   6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu;

   7. Konto – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży,

   8. Punkt sprzedaży – położony w Chełmku (32-660) przy Al. Parkowej 12, miejsce zawierania i realizowania umów sprzedaży zawieranych na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 795 034 090.

  4. Sprzedawca oświadcza, że posiada zezwolenie na detaliczną sprzedać produktów alkoholowych. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W związku z powyższym, Towary sprzedawane są wyłącznie w celu ich spożycia poza miejscem ich sprzedaży. Zakazany jest zakup Towaru w celu ich dalszej odsprzedaży.

 2. Warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego

  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów z wykorzystaniem Sklepu internetowego będącego systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Usługi świadczone z wykorzystaniem Sklepu internetowego obejmują:

   1. rejestrację i utworzenie Konta;

   2. korzystanie z Konta, po uprzedniej rejestracji w Sklepie internetowym i utworzeniu Konta;

   3. przeglądanie zawartości Sklepu internetowego, w szczególności przeglądanie asortymentu Towarów i zapoznawanie się z ich opisem. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta dopiero po dokonaniu rejestracji i utworzeniu Konta.

  2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są bezpłatnie.

  3. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne z przeglądarką internetową w wersji aktualnej na dzień korzystania lub wersji bezpośrednio ją poprzedzającej oraz aktywne połączenie z siecią Internet.

  4. Do złożenia Zamówienie niezbędne jest posiadanie przez Klienta adresu e-mail oraz aktywnego numeru telefonu.

  5. Zamówienia można składać wyłącznie po zalogowaniu się do Konta.

  6. Rejestracja polega na:

   1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu internetowego,

   2. akceptacji postanowień Regulaminu i złożeniu oświadczenia, że Klient ma ukończone 18 lat,

   3. Klient podczas rejestracji ma możliwość wyrażenia dodatkowych fakultatywnych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych, m.in. w celach marketingu Towarów lub usług oferowanych przez Sprzedającego.

  7. Oświadczenia w zakresie pkt. b) - c) składane są poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok treści właściwego oświadczenia w trakcie procesu rejestracji.

  8. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać następujące informacje:

   1. imię i nazwisko,

   2. adres poczty elektronicznej (stanowiący Login),

   3. hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się do Konta w Sklepie internetowym.

  9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyznania wybranego przez Klienta Loginu, jeśli został on wcześniej przypisany innemu Klientowi.

  10. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany przez siebie w toku rejestracji adres e-mail, wiadomość zawierającą potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym, którego użycie jest wymagane do zakończenia procesu rejestracji.

  11. Po zarejestrowaniu Konta Klient może uzupełnić dane potrzebne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, co umożliwi późniejsze składanie Zamówień bez konieczności ich każdorazowego podawania. Klient ma możliwość modyfikacji takich danych w każdej chwili, po zalogowaniu się do Konta.Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta:

   1. które nie zostało aktywowane zgodnie z ust. 13 w ciągu 1 miesiąca od daty rejestracji,

   2. do którego Klient nie zalogował się przez okres dłuższy niż 24 miesiące od daty rejestracji.

  12. Użytkownik ma obowiązek korzystać ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest powstrzymywać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego. Zabronione jest:

   1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;

   2. podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Sklepu internetowego;

   3. podejmowanie działań naruszających prawa Sprzedawcy lub podmiotów trzecich, w szczególności Klientów,

   4. korzystanie ze Sklepu internetowego i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  13. Sprzedający zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Klienta, który korzysta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu.

  14. Klient jest zobowiązany do zachowania Loginu i hasła do Konta w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim, z wyjątkiem osób przez niego upoważnionych, dokonujących w imieniu Klienta czynności związanych z korzystaniem z Konta, w tym składania Zamówienia.

  15. Sprzedawca prowadzi Konto dla Klienta przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 powyżej.

  16. Klient w każdym czasie może zrezygnować z Konta. W tym celu klient powinien usunąć Konto korzystając z opcji dostępnej po zalogowaniu do Konta. Usunięcie Konta nie wpływa na zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia Konta Umowy sprzedaży ani prawo odstąpienia od nich.

  17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem przez Klienta ze Sklepu internetowego.

  18. Sprzedający zapewnia dostęp do Sklepu internetowego każdego dnia przez całą dobę, z zastrzeżeniem prawa do ograniczenia dostępu do niego w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego funkcjonalności.

 3. Przedmiot sprzedaży

  1. Przedmiotem sprzedaży są Towary, będące napojami alkoholowymi, zaprezentowane na stronach Sklepu internetowego, według na bieżąco aktualizowanej oferty Towarów dostępnej tylko i wyłącznie dla Klientów po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie internetowym.

  2. Wszystkie Towary w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

  3. Sprzedający oświadcza, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego pochodzą z legalnego źródła, posiadają wymagane znaki akcyzowe oraz oznaczenia producenta.

 4. Zawarcie umowy sprzedaży

  1. Miejscem zawierania i realizacji umów jest Punkt sprzedaży położony w Chełmku (32-660) Al. Parkowa 12.

  2. Klient może w ramach Sklepu internetowego składać Zamówienia na dostępne w ofercie Sprzedawcy Towary każdego dnia przez całą dobę, z zastrzeżeniem rozdz. II pkt. 22 Regulaminu oraz zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa.

  3. Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym i posiadają aktywne Konto.

  4. W celu złożenia Zamówienia należy:

   1. wybrać Towar i jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

   2. po skompletowaniu zamówienia, kliknąć przycisk „Zamawiam” w celu przejścia do formularza zamówienia,

   3. podać dane do rachunku/faktury, jeśli są inne niż dane podane wcześniej oraz zaznaczyć, czy Sprzedawca ma wystawić fakturę,

   4. podać dane odbiorcy zamówienia, jeżeli dane te różnią się od danych Klienta, można także, choć nie jest to obowiązkowe podać numer telefonu do kontaktu,

   5. wybrać sposób odbioru Towaru. W przypadku odbioru osobistego w Punkcie sprzedaży, kliknąć przycisk „Zamów i odbierz”. W przypadku zlecenia dostawy pod wskazany adres, kliknąć przycisk „Zlecam dostawę”,

   6. w razie zlecenia dostawy wybrać sposób dostawy,

   7. wybrać sposób płatności,

   8. potwierdzić zamówienie - wybrany Towar, sposób odbioru Towaru, sposób płatności, poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę”,

   9. opłacić zamówienie, z wyjątkiem Zamówienia z opcją odbioru osobistego w Punkcie sprzedaży i płatnością przy odbiorze.

  5. W przypadku Zamówienia z dostawą doliczane są koszty dostawy Towaru obowiązujące zgodnie z wybranymi przez Klienta dostępnych opcji.

  6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza przyjęcie oferty Sprzedawcy zawarcia umowy sprzedaży danego Towaru zamieszczonej w Sklepie internetowym, zgodnie z informacjami dostępnymi w Sklepie internetowym.

  7. Prawidłowe złożenie Zamówienia zostanie niezwłocznie potwierdzone stosowną informacją przesłaną Klientowi na podany przez niego adres e-mail wskazany w jego Koncie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia oznacza zawarcie umowy Klienta ze Sprzedawcą.

  8. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią.

  9. Odbiór Towarów następuje wyłącznie w Punkcie sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00. Odbiór Towarów nie może być realizowany w dni ustawowo wolne od pracy.

  10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej Towar. Jeśli okaże się, że osoba ta ma mniej niż 18 lat i żadna inna pełnoletnia osoba nie może odebrać Towaru, Sprzedawca odmawia wydania tego Towaru. W każdym przypadku Sprzedawca odmawia wydania Towaru osobie nietrzeźwej.

 5. Płatność

  1. Ceny wszystkich Towarów znajdujące się w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują dodatkowo płatnej usługi dostawy.

  2. Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów płatności:

   1. On-line - za pomocą następujących kart debetowych/kredytowych wydanych przez banki w Polsce: Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro. Jeśli karta zostanie odrzucona Klient powinien skontaktować się z jej wystawcą w celu sprawdzenia czy karta posiada funkcjonalność płacenia w trybie on-line;

   2. Płatność w Punkcie sprzedaży – gotówką lub za pomocą następujących kart debetowych/kredytowych: Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro.

 6. Dostawa

  1. Sprzedawca wydaje Towar wyłącznie w Punkcie sprzedaży. Klient może zlecić dodatkową usługę dostawy Towaru pod wskazany przez Klienta adres. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru, Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w Punkcie sprzedaży w jego imieniu.

  2. Dostawy są realizowane tylko w dni robocze.

  3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Klientem przy użyciu numeru telefonu podanego przez Klienta.

  4. Sprzedawca dostarcza Zamówienie wraz z potwierdzeniem Zamówienia, paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, wzorem odstąpienia od umowy sprzedaży oraz wyciągiem z niniejszego Regulaminu.

  5. Istnieje możliwość odbioru zamówionego Towaru osobiście w Punkcie sprzedaży Do odbioru osobistego Zamówienia w Punkcie sprzedaży wymagane jest podanie przez Klienta numeru zamówienia, imienia i nazwiska Klienta oraz posiadanie karty płatniczej lub przy płatności on-line ważnego dokumentu tożsamości Klienta ze zdjęciem. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia.

 7. Prawo konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

  1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Klient będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru, z wyłączeniem upoważnionego kuriera, a jeśli zamówienie było realizowane w częściach, to od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej części zamówienia lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta, z wyłączeniem kuriera, weszła w posiadanie ostatniej części zamówienia.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:

   1. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
   2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
   3. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres: Artur Grabiec Grupa Grabiec, Aleja Parkowa 12, 32-660 Chełmek, mail: grupagrabiec@icloud.com
  4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się na stronie internetowej www.wodkawesele.com.pl jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób określony powyżej w ust. 3 i 4, to Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  7. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Klient po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, powinien odesłać lub przekazać Towar na adres Sprzedawcy: Artur Grabiec Grupa Grabiec z siedzibą w Chełmku (32-660) przy Alei Parkowej 10, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu14 dni.
  9. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. Jeżeli ze względu na charakter Towaru (np. waga, gabaryty) nie jest możliwe jego odesłanie w zwykły sposób pocztą, Sprzedający odbierze Towar od Klienta. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500.00 PLN [proszę wpisać kwotę].
  10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  11. Jeśli Klient zakupił produkt główny w zestawie z innym produktem, to zawiera umowę sprzedaży w sposób kompleksowy. Sprzedawca nie przewiduje w takiej sytuacji, możliwości częściowego utrzymania umowy, jeśli Klient wykona prawo odstąpienia co do części tej umowy. Klient może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest zestaw produktów, jedynie w całości. Dotyczy to np. produktów dołączonych do głównego produktu w promocyjnej cenie.
  12. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem, czyli jeżeli Klient zawarł umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 8. Reklamacja
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Klient ma możliwość sprawdzenia Towaru przy odbiorze.
  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru wobec Klienta na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, Klient powinien odesłać lub przekazać Towar Sprzedawcy na adres: Artur Grabiec Grupa Grabiec z siedzibą w Chełmku (32-660) przy Alei Parkowej 10 wraz z dowodem zakupu, opisem niezgodności i żądaniem Klienta.
  4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem www.wodkawesele.com.pl, ale nie jest on obowiązkowy.
  5. Jeżeli Klient na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.
  7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku Klientów nie będących konsumentami, czyli Klientami, którzy zawierają umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  8. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  9. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.
  10. Zamawiający będący konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Ochrona Danych Osobowych
  1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w dokumencie „Polityka Prywatności” stanowiącym integralną część Regulaminu.
  2. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i realizacji umowy.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  3. Sprzedawca nie pobiera od Klienta kaucji ani nie wymaga od Klienta udzielenia innych gwarancji finansowych.
  4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, czyli:
   1. Spowodowane działaniem siły wyższej,
   2. Zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez odpowiednie organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,
   3. Z innych przyczyn uzasadnionych zmianami organizacyjnymi u Sprzedawcy, względami ekonomicznymi, koniecznością wyeliminowania działań niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem.
  5. Sprzedawca będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie www.wodkawesele.com.pl oraz za pomocą wiadomości e-mail przesłanej zarejestrowanym Klientom. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje wprowadzanych przez Sprzedającego zmian w Regulaminie może zrezygnować odpowiednio z Konta w Sklepie internetowym przesyłając Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta lub usuwając swoje Konto w sposób opisany w Rozdz. II pkt 20. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, którzy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie zażądali usunięcia Konta, lub którzy w terminie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie usunęli swojego Konta.
  6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Formularz odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Artur Grabiec Grupa Grabiec, Aleja Parkowa 12, 32-660 Chełmek grupagrabiec@icloud.com

Ja/My(*) …………………………. ………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)…………………………………………………………………………..

Data zawarcia odbioru(*) ………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………...

Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………...

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………

Data …………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

PUNKT WESELNY CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (W DNI ROBOCZE) W GODZINACH 9-17
ODBIÓR OSOBISTY - W KOLEJNY DZIEŃ ROBOCZY PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA W GODZINACH 9-17

+48 795 034 090
kontakt@grupagrabiec.pl
ul. Aleja Parkowa 14, 32-660 Chełmek
Pn. - Pt.: 9:00 - 17:00

Pobierz cennik

Aby pobrać cennik podaj swój adres email w polu poniżej oraz potwierdź, że masz ukończone 18 lat

Mam ukończone 18 lat
Zadzwoń: 795-034-090